Diensten
Recente referenties
Algemene voorwaarden
Technische gegevens
Taalkeuze


Maastricht, 30-10-2002

Algemene voorwaarden van freelance vertaler/copywriter Marcel Palmen

Artikel 1 - Algemeen
Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle rechtsbetrekkingen tussen freelance vertaler/copywriter Marcel Palmen (hierna te noemen: de Vertaler) en de opdrachtgever, met uitsluiting van de algemene voorwaarden van de opdrachtgever, tenzij het de Vertaler met de toepassing daarvan schriftelijk heeft ingestemd.

Artikel 2 - Offertes, totstandkoming van de overeenkomst
2.1 Algemene aanbiedingen en prijsopgaven van de Vertaler zijn vrijblijvend.
2.2 Prijsopgaven en opgegeven termijnen kunnen altijd worden herroepen indien de Vertaler vóór de opgaaf de volledige tekst nog niet heeft kunnen inzien. De overeenkomst komt tot stand door schriftelijke of mondelinge aanvaarding door de opdrachtgever van de offerte van de Vertaler of - indien geen offerte is uitgebracht - door schriftelijke bevestiging door de Vertaler van een door de opdrachtgever verstrekte opdracht.
2.3 De Vertaler mag als zijn opdrachtgever beschouwen degene die de opdracht aan de Vertaler heeft gegeven, tenzij deze daarbij uitdrukkelijk te kennen heeft gegeven te handelen krachtens last, uit naam en voor rekening van een derde en mits naam en adres van deze derde tegelijkertijd aan de Vertaler zijn verstrekt.

Artikel 3 - Wijziging/intrekking van opdrachten
3.1 Indien de opdrachtgever na totstandkoming van de overeenkomst wijzigingen anders dan van geringe aard aanbrengt in de opdracht, is de Vertaler gerechtigd de termijn en/of het honorarium aan te passen of de opdracht alsnog te weigeren. In het laatste geval is opdrachtgever betaling van het reeds uitgevoerde deel van de opdracht verschuldigd.
3.2 Indien een opdracht door de opdrachtgever wordt ingetrokken, is deze betaling van het reeds uitgevoerde deel van de opdracht verschuldigd alsmede een vergoeding op basis van een uurtarief voor reeds uitgevoerde researchwerkzaamheden voor het overige gedeelte. De Vertaler stelt het reeds vervaardigde werk ter beschikking van de opdrachtgever.

Artikel 4 - Uitvoering van opdrachten, geheimhouding
4.1 De Vertaler is gehouden de opdracht naar beste weten en kunnen en met een goede vakkennis uit te voeren voor het door de opdrachtgever gespecificeerde doel.
4.2 De Vertaler zal alle door de opdrachtgever beschikbaar gestelde informatie strikt vertrouwelijk behandelen. De Vertaler zal zijn medewerkers tot geheimhouding verplichten. De Vertaler is evenwel niet aansprakelijk voor schending van de geheimhouding door haar medewerkers indien zij aannemelijk kan maken deze schending niet te hebben kunnen verhinderen.
4.3 Tenzij uitdrukkelijk het tegendeel is overeengekomen, heeft de Vertaler het recht een opdracht (mede) door een derde te laten uitvoeren, onverminderd zijn verantwoordelijkheid voor de vertrouwelijke behandeling en de deugdelijke uitvoering van de opdracht. De Vertaler zal bedoelde derde tot geheimhouding verplichten.
4.4 Waar mogelijk verstrekt de opdrachtgever op verzoek inhoudelijke inlichtingen over de te vertalen tekst alsmede documentatie en terminologie, indien beschikbaar. Verzending van bedoelde stukken geschiedt steeds voor rekening en risico van de opdrachtgever.

Artikel 5 - Termijn en tijdstip van levering
5.1 De overeengekomen termijn is een streeftermijn, tenzij uitdrukkelijk schriftelijk anders is overeengekomen. De Vertaler is gehouden om, zodra hem duidelijk wordt dat tijdige levering niet mogelijk is, de opdrachtgever daarvan onverwijld in kennis te stellen.
5.2 Bij toerekenbare overschrijding van de uitdrukkelijk schriftelijk overeengekomen termijn is de opdrachtgever, indien op de uitvoering in redelijkheid niet langer kan worden gewacht, gerechtigd tot eenzijdige ontbinding van de overeenkomst. De Vertaler is in dat geval niet gehouden tot enige schadevergoeding.
5.3 De levering wordt geacht te hebben plaatsgehad op het tijdstip van verzending per post, telefax, koerier, modem e.d.
Artikel 6 - Honorarium en betaling
6.1 Het honorarium is in beginsel gebaseerd op een bij de Vertaler geldend woord- of uurtarief, tenzij anders is overeengekomen. Voor andere werkzaamheden dan vertaalwerk kan een honorarium op basis van een uurtarief in rekening worden gebracht.
6.2 Alle bedragen worden vermeld exclusief BTW.
6.3 Declaraties dienen uiterlijk binnen 30 dagen na factuurdatum te worden voldaan in de valuta waarin de declaratie is gesteld. Bij niet-tijdige betaling is de opdrachtgever onmiddellijk en zonder ingebrekestelling in verzuim, in welk geval de opdrachtgever over het factuurbedrag de wettelijke rente verschuldigd is vanaf de datum van verzuim tot aan het moment van volledige voldoening.

Artikel 7 - Reclames en geschillen
7.1 De opdrachtgever dient klachten over het geleverde zo spoedig mogelijk aan de Vertaler kenbaar te maken en in ieder geval binnen tien werkdagen na levering schriftelijk aan de Vertaler te melden. Het uiten van een klacht ontslaat de opdrachtgever niet van zijn betalingsverplichting.
7.2 Indien de klacht gegrond is, zal de Vertaler het geleverde binnen redelijke tijd verbeteren of vervangen dan wel, indien de Vertaler redelijkerwijs niet aan het verlangen tot verbetering kan voldoen, een reductie op de prijs verlenen.
7.3 Het recht op reclame van de opdrachtgever vervalt indien de opdrachtgever het gedeelte van het geleverde waarop de klacht betrekking heeft, heeft bewerkt of doen bewerken en het geleverde vervolgens aan een derde heeft doorgeleverd.

Artikel 8 - Aansprakelijkheid; vrijwaring
8.1 De Vertaler is uitsluitend aansprakelijk voor schade welke het directe en aantoonbare gevolg is van een aan de Vertaler toerekenbare tekortkoming. De Vertaler is nimmer aansprakelijk voor alle andere vormen van schade zoals bedrijfsschade, vertragingsschade en gederfde winst. De aansprakelijkheid is in ieder geval beperkt tot de factuurwaarde excl. BTW van de desbetreffende opdracht.
8.2 Dubbelzinnigheid van de te vertalen tekst ontheft de Vertaler van iedere aansprakelijkheid.
8.3 De beoordeling van de vraag of een te vertalen tekst of een vertaling bepaalde risico‘s voor letselschade behelst blijft geheel voor rekening van de opdrachtgever.
8.4 De Vertaler is niet aansprakelijk voor beschadiging of verlies van de ten behoeve van de uitvoering van de overeenkomst ter beschikking gestelde documenten, informatie of informatiedragers. De Vertaler is evenmin aansprakelijk voor schade ontstaan ten gevolge van het gebruik van informatietechnologie en moderne telecommunicatiemiddelen.
8.5 De opdrachtgever verplicht zich de Vertaler te vrijwaren tegen alle aanspraken van derden die voortvloeien uit het gebruik van het geleverde.

Artikel 9 - Ontbinding
9.1 De Vertaler is, indien de opdrachtgever niet aan zijn verplichtingen voldoet, alsmede in geval van faillissement, surséance of liquidatie van het bedrijf van de opdrachtgever, zonder enige verplichting tot schadevergoeding bevoegd de overeenkomst geheel of gedeeltelijk te ontbinden dan wel de uitvoering daarvan op te schorten. Hij kan alsdan onmiddellijk voldoening van het zijn toekomende vorderen.
9.2 Indien de Vertaler door omstandigheden die niet voor zijn risico komen niet meer aan zijn verplichtingen kan voldoen, heeft hij zonder enige verplichting tot schadevergoeding het recht de overeenkomst te ontbinden. Als zodanige omstandigheden gelden in ieder geval doch niet uitsluitend brand, ongeval, ziekte, transportbelemmeringen of andere omstandigheden waarop de Vertaler geen invloed kan uitoefenen.

Artikel 10 - Auteursrechten
10.1 Tenzij uitdrukkelijk en schriftelijk anders is overeengekomen, behoudt de Vertaler het auteursrecht op door de Vertaler vervaardigde vertalingen en andere teksten.
10.2 De opdrachtgever vrijwaart de Vertaler tegen aanspraken van derden wegens beweerde inbreuk op eigendoms-, octrooi-, auteurs- of andere intellectuele eigendomsrechten in verband met de uitvoering van de overeen komst.

Artikel 11 - Toepasselijk recht
11.1 Op de rechtsbetrekkingen tussen de opdrachtgever en de Vertaler is Nederlands recht van toepassing.
11.2 Alle geschillen zijn onderworpen aan het oordeel van de bevoegde Nederlandse rechter.

Artikel 12 - Deponering en inschrijving
12.1 Deze algemene voorwaarden zijn gedeponeerd bij de Kamer van Koophandel te Maastricht d.d. 31 oktober 2002.
12.2 De Vertaler is ingeschreven in het Handelsregister van de Kamer van Koophandel in Maastricht onder nummer 14074939.